• Federation of Holiday Rooms and Apartments in Halkidiki 'Aristoteles'

  • Halkidiki - Rooms, Studios, Apartments

  • Get inside your Dreams

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Super User

Super User

Сряда, 19 Ноември 2014 02:00

Mетохът Флогитон

Метохът Флогитон датира от 1311 г. До 1924 г. функционира като метох на руския манастир в Света гора, а после – като клон на американския Червен кръст, който се е грижел за бежанците от Каламаря, а по време на окупацията (1944 г.) е бомбардиран от българската армия. В средата на 60-те години на ХХ в. голям пожар изпепелява сградата до основи. През 1999 г. с решение на общинския съвет на Муданя, мястото е отдадено на 10-а Дирекция за византийски старини, за да се извършат необходимите реставрационни дейности и да се създаде Центърът за византийска култура в Халкидики Юстиниан, както е наречен от археологическия екип, който отговаря за реставрацията. 

В тази сграда е подслонен музеят на метоха. Проектът е финансиран от ЕС и от националния бюджет и възлиза на 10 милиона евро.

Сряда, 19 Ноември 2014 02:00

Aristotle

Aristotle was born in Stageira in 384BC. His father was Nicomachus, personal physician to king Amyntas II of Macedon. His mother was Phaestis. His parents died when Aristotle was very young and Proxenos, a relative living in Atarnea, a city in Mysia, took him in his custody. When Aristotle turned 18, he left Stageira for Athens, where he studied in Plato’s Academy for 20 years, until, that is, the death of Plato in 347BC. Just prior to this Aristotle had founded a school at Assos in Troas, as a chapter of the Academy. It was then that he married Pythias from Atarneas. He stayed in Troas for three years and then crossed to the island of Lesvos, where he befriended Theophrastus, whom he later left as successor at the school of Athena. He stayed in Lesvos for two more years, namely until 343BC, when he was invited to Pella by king Philip II, to become the tutor to the king’s son, Alexander. Alexander’s education lasted for three years, until 340BC. Aristotle then retired to Stageira, where he married again, this time to Herpyllis, also from Stageira. He returned to Athens in 335BC and founded his own school, the Lyceum, later renamed to Peripatos. He directed this school for 12 years and it is in this interval that he composed all of his marvelous works. After the death of Alexander the Great, he was accused by his enemies for “irreverence” and took refuge in Halkida, where he had an estate, inheritance from his mother. It was in Halkida and at the age of 63 that he died, in 322BC. He was survived by his two children, Pythiada and Nicomachus. According to a posterior written tradition, a year after Aristotle’s death in Halkida, the people of Stageira officially moved and buried his remains in their city. It is reported that a majestic ceremony took place and a great shrine was founded at the philosopher’s tomb, while an annual festival, “Aristoteleia”, was established to honor the great man. There are present-day efforts for a revival of this great festival and the first artistic happenings took place in the summer of 1996 and were considered a great success.

Сряда, 19 Ноември 2014 02:00

Пещерата Петралона

Пещерата Петралона се намира на около един километър от село Петралона. Достъпна е за посетители от 1979 г. В нея световноизвестният учен доктор Арис Пулианос намира следи от обитаване от около 700 000 години. Това са най-старите известни предци на европейците, чиито следи са намирани до днес. 

Пещерата се прочува с палеонтоложките и палеоантроположките си находки от 1960 г., намерени по случайност от местния жител Христос Сариянидис. Това е прочутият вкаменен човешки череп. Стойността на находката и нейната уникалност са станали повод за множество проучвания във и извън пещерата. През 1968 г. и в периода 1974-1988 в пещерата провежда разкопки палеоантропологът Арис Пулианос. 

В публикациите му, посветени на пещерата, се говори за каменни и костни артефакти, но несистематизираният вид на публикациите не ни дава ясна представа за находките. Във всеки случай те са от изключителна важност и представляват първите свидетелства за живот в гръцкия географски ареал. От антроположка гледна точка вкамененият череп е изключително ценен, но сред специалистите няма единодушие за датировката му, и нещо повече – за оценката му. Основните възгледи се различават съществено и се смята, че черепът е принадлежал на човек, който е живял в епохата преди 700 000 години според едни учени, или 200 000 години според други. 

Сряда, 19 Ноември 2014 02:00

Aнтична Cтагира

Античната Стагира, родно място на Аристотел, най-големият философ на Античността, учител на Александър Велики, се намира на около 500 м. югоизточно от днешното село Олимпиада върху едно малко, скалисто полуостровче, което се нарича Лиотопи. Основана е от колонистите от Андрос около 655 г.пр.Хр. на източния, по-стръмен, хребет на Халкидики, а малко по-късно там се заселват колонисти от Халкида. В античните извори се упоменава точното място на полиса: Стагира се намира на юг от Акантос, край брега. В допълнение се говори за едно малко островче срещу града с името Капрос (същото име се приписва на пристанището на града, а освен това много монети от града имат като символ глиган – капрос на старогръцки). Съгласно традицията стагиритите са пренесли и погребали в града си останките на Аристотел и са учредили в негова чест големия празник Аристотелия. 

След гръко-перскийските войни Стагира участва в Делоската симахия, като е внасял сравнително ниска сума в общата каса. По време на Пелопонеската война обаче градът се отделя от Атина, през 424 г.пр.Хр. сключва съюз със спартанците и се предава на Бразидас. Това отстъпничество разгневява атиняните, които изпращат Клеон, за да върне града в атинската сфера на влияние. Жителите на града обаче се опълчват успешно на Клеон и градът запазва автономията си. 

По-късно Стагира влиза в Халкидския съюз, който е сключен между градовете в Халкидики и е с център Олинт. По време на Олинтската война (349 г.пр.Хр.) Стагира е обсадена от Филип ІІ и е разрушена, но е възстановена от него, тъй като е роден град на Аристотел (Херодот, История, 7, 115; Тукидид, История на Пелопонеската война 4, 88, 2; Страбон, География, 7, 331; Плутарх, Успоредни животописи, Алексанъдр, 7, 3). Въпреки повторното застрояване на града, последната катастрофа бележи залеза му и той започва постепенно да запада.

Сряда, 19 Ноември 2014 02:00

Aнтичната Tорона

Според митологията Торона е била съпругата на Протеас, син на Посейдон.. Следи от праисторически селища от ІІІ хил.пр.Хр. и множество други останки от антични, раннохристиянски и средновековни храмове, крепости и други свидетелстват, че мястото е непрекъснато обитавано от неолита насам. 

Античната Торона е колония на халкидски колонисти от VІІІ в.пр.Хр. През V в.пр.Хр. Торона е един от най-важните градове в Халкидики. Има собствено монетосечене и е част от Атинския морски съюз. Тукидид разказва, че през 423 г.пр.Хр. градът е превзет от спартанския стратег Бразидас. През 348 г.пр.Хр. става част от държавата на Филип ІІ Македонски. През 168 г.пр.Хр. е превзета от римляните и започва да запада. През средновековието мястото е метох на светогорски манастири. 

Могъщите й стени, заедно с други постройки, са сринати през ХІХ в., когато турците използват гранитните блокове, с които те били изградени, за застилането на основните пътища към Истанбул и Солун. Последните археологически проучвания показват, че мястото е непрекъснато обитавано от неолита до турското робство. Намерени са строителни останки, но твърде фрагментарни, тъй като са били унищожени вследствие непрекъснатото обитаване на мястото. Археолозите са положили особено големи усилия в некропола на селището от Желязната епоха, за което се смята, че покрива периода от края на ІІ в. до ІХ в. В този некропол са намерени 134 погребения 118 от които са с трупоизгаряне и 16 с трупополагане. Разкрити са 500 съда, използвани или като погребални урни или като погребален инвентар.

Сряда, 19 Ноември 2014 02:00

Folklore Museum Akti Elias

Folklore Museum Akti Elias 

Nikiti Hotel ATHENA PALLAS 

P.C. 63088 

ΤEL.: 23750 81410

Сряда, 19 Ноември 2014 02:00

Folklore Museum N. Triglia

Folklore Museum N. Triglia 

N. Triglia 

P.C. 63200 

ΤEL.: 23730 51205 

Сряда, 19 Ноември 2014 02:00

Folklore Museum Afytos

Folklore Museum Afytos 

Áfitos 

P.C. 63077 

ΤEL.: 23740 91239 

Сряда, 19 Ноември 2014 02:00

Folklore Museum Arnaia

Folklore Museum Arnaia 

Arnea 

P.C. 63074 

ΤEL.: 23720 22323 

Сряда, 19 Ноември 2014 02:00

Folklore Museum Polygyros

Folklore Museum Polygyros 

Polygyros House Karaganis 

P.C. 63100 

ΤEL.: 23710 22619 

 

Страница 15 от 16